Inleiding

De gemeente Rheden acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's te hebben wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s van nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige ontwikkelingen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie.

Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd. Hieronder wordt verslag gedaan van de resultaten van de risico-inventarisatie. Het accent ligt op exploitatierisico’s. Op basis van de geïnventariseerde risico’s is tevens het weerstandsvermogen berekend.