Recapitulatiestaat per programma
De recapitulatiestaat, zoals hieronder weergegeven, geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de primitieve begroting 2018. Daarnaast geeft het inzicht in het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de raming van de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en incidentele lasten en baten. Deze gegevens zijn afgezet tegen de jaarrekeningcijfers van 2016 en de gewijzigde begroting 2017 (na behandeling voorjaarsnota en verwerking meicirculaire 2017).                           

(Bedragen x € 1.000)

Jaarrekening 2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting 2018

Programma

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1. Sociaal domein

65.503

18.689

-46.814

67.181

16.128

-51.053

65.193

17.339

-47.854

2. Ruimtelijk domein

24.774

13.748

-11.026

22.547

11.904

-10.643

22.200

11.552

-10.648

3. Bestuur en veiligheid

4.673

41

-4.632

4.951

23

-4.928

5.347

23

-5.324

4. Dienstverlening

2.681

62

-2.619

2.362

24

-2.338

2.192

24

-2.168

5. Financiën

3.121

3.421

300

1.816

3.057

1.241

1.326

1.215

-111

Overhead

12.843

368

-12.475

12.921

59

-12.862

13.259

101

-13.158

(excl. alg. dekkingsmiddelen)

Programma's

113.595

36.329

-77.266

111.778

31.195

-80.583

109.517

30.254

-79.263

Algemene dekkingsmiddelen

- Lokale heffingen

-

8.491

8.491

-

8.425

8.425

-

8.556

8.556

- Algemene uitkering gemeentefonds

-

67.598

67.598

-

66.335

66.335

-

67.641

67.641

- Dividenden

-

227

227

-

341

341

-

230

230

- Saldo financieringsfunctie

-

230

230

-

205

205

-

205

205

- Ov. alg. dekkingsmiddelen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Alg. dekkingsmiddelen

-

76.546

76.546

-

75.306

75.306

-

76.632

76.632

Post onvoorzien

19

-

-19

25

-

-25

25

-

-25

Saldo van baten en lasten

113.614

112.875

-739

111.803

106.501

-5.302

109.542

106.886

-2.656

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

2.699

4.936

2.237

537

2.789

2.252

380

166

-214

Totaal resultaat

116.313

117.811

1.498

112.340

109.290

-3.050

109.922

107.052

-2.870

Incidentele lasten en baten

-

2.005

450

-1.555

1.860

-

-1.860

Structureel resultaat

116.313

117.811

1.498

110.335

108.840

-1.495

108.062

107.052

-1.010