Overzicht Algemene dekkingsmiddelen

In de BBV is voorgeschreven dat binnen het hoofdstuk Programma's een overzicht van de Algemene dekkingsmiddelen wordt opgenomen.

De algemene dekkingsmiddelen zijn opgebouwd uit lokale heffingen, de algemene uitkering uit het gemeentefonds, dividenden, het saldo van de financieringsfunctie en de overige algemene dekkingsmiddelen (voor zover van toepassing). Hieronder wordt de opbouw van deze posten afzonderlijk toegelicht.
De lokale heffingen zoals hierboven als algemeen dekkingsmiddel aangegeven, bestaan uit verschillende belastingen die de gemeente Rheden in rekening brengt waartegenover geen specifieke prestatie van de gemeente staat (bruto bedragen). Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing, rioolrechten en parkeerbelastingen waartegenover wel een specifieke prestatie staat.
De raming van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2017. In bovenstaande tabel is conform de voorschriften vanuit het BBV de raming gepresenteerd inclusief het deelfonds sociaal domein. Over de financiële effecten van de meicirculaire 2017 bent u geïnformeerd in de memo over de effecten meicirculaire 2017.
Jaarlijks ontvangt de gemeente als aandeelhouder dividend. In de paragraaf Verbonden partijen staat toegelicht hoeveel aandelen de gemeente bezit.

Onder het saldo van de financieringsfunctie wordt het verschil tussen de te betalen en de doorberekende rente verstaan.