Alstublieft: de programmabegroting 2018.

In deze begroting leest u hoe wij onze ambities vertalen naar investeringen in het welzijn van mensen, een aantrekkelijke leefomgeving, een sterk lokaal bestuur, fysieke en sociale veiligheid en excellente dienstverlening. Samen dragen de investeringen bij aan onze missie: een bijdrage leveren aan onze samenleving.

We willen een betrouwbare en slagvaardige partner zijn. Net als afgelopen jaren is het collegebeleidsplan ‘Rheden is van ons allen’ vertrekpunt voor de begroting. Bij het formuleren van de ambities in het collegebeleidsplan lieten wij ons leiden door een aantal beleidsdoelstellingen. Zo willen we een sociale en vitale gemeente zijn, waarin we onze kernkwaliteiten behouden. We geloven erin dat we dit vooral bereiken met een open bestuursstijl, waarin veel ruimte is voor inwoners om mee te doen.

De voorliggende begroting 2018 sluit met een tekort van € 2.870.000 In de jaren 2019 - 2021 loopt dit tekort terug en ontstaat een overschot van € 6.000.

In de opzet van deze begroting zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. De belangrijkste hiervan is dat onder de prestaties die activiteiten en beleidsinitiatieven staan genoemd, die komend jaar zullen worden uitgevoerd om de speerpunten en de streefwaardes te realiseren. Deze prestaties en streefwaardes hebben we waar mogelijk zo duidelijk en concreet mogelijk geformuleerd. Dit is voor een belangrijk deel gegaan in nauw overleg met de raadswerkgroepen voor bestuur en sociaal. Voor het programma sociaal heeft dit geleid tot een nieuwe indeling van het programma, dat is afgeleid van het zogenaamde Meerjarenbeleidskader Sociaal Domein 2017-2021 getiteld "Meedoen!". Hierdoor is de omvang van de begroting niet gereduceerd, maar is de leesbaarheid wel verbeterd, maar vooral hopen wij dat dit instrument u beter in staat stelt uw kaderstellende en sturende rol in te vullen. Wij wensen u daarbij veel "leesplezier".

Op het moment van verstrekken van het boekwerk wordt ook nog gewerkt aan een online-begroting. De planning voor het "live" gaan we deze online-begroting is de dag van de begrotingsbehandeling op 7 november 2017. Tijdens de informatieavond op 24 oktober kunnen wij waarschijnlijk al een ruwe versie vanuit de testomgeving tonen.