Overzicht Overhead

In de BBV is voorgeschreven dat met ingang van 2017 een apart overzicht wordt gegeven van de overhead. Het gaat er in dit geval om de Raad meer inzicht te geven in de totale kosten van overhead voor de gehele organisatie en daarmee ook meer zeggenschap over die kosten.
Onder overhead wordt verstaan alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.