Inleiding

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in het grondbeleid en de doelstellingen die worden nagestreefd. Tevens wordt in deze paragraaf de financiële positie van de grondexploitatie uiteengezet. Deze paragraaf kent de volgende indeling:

  • Wettelijke eisen en informatievoorziening;
  • Uitgangspunten grondbeleid;
  • Financiële uitgangspunten grondexploitatie;
  • Resultaten grondexploitatie;
  • Ontwikkeling bufferreserve
  • Winstneming grondexploitatie;
  • Risico’s.

In de paragraaf grondbeleid wordt inzicht verschaft in de resultaatverwachting van de grondexploitatie zoals deze blijkt uit de begroting 2018 in vergelijking met de prognoses volgens de overeenkomstige paragraaf in de laatste jaarrekening.