Als gevolg van de invoering van de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (wet HOF) geldt per jaar een macroplafond voor het EMU-tekort van alle gemeenten samen. De hoogte van het macroplafond dat met de Wet HOF geldt, wordt jaarlijks op basis van bestuurlijk overleg vastgesteld. De EMU-tekortruimte voor decentrale overheden blijft gehandhaafd op 0,5% van het Bruto Binnenlands Product (BBP)

Om de afzonderlijke gemeenten een beeld te geven wat dit voor hen betekent, geeft het ministerie van BZK individuele EMU-referentiewaarden, deze zal voor Rheden rond de € 4 miljoen liggen. Dit betreft echter geen norm maar geeft een indicatie van het aandeel dat een gemeente in de gezamenlijke tekortnorm heeft.

Hieronder de berekening van het EMU-saldo van de gemeente Rheden In het overzicht is het EMU-saldo berekend voor de jaren 2016 tot en met 2021, zoals dat voortvloeit uit deze begroting.

Onderstaand format is voorgeschreven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Berekening EMU-saldo

EMU-saldo (X € 1.000)

Jaar-rekening 2016

Gewijzigde begroting 2017

Begroting 2018

Meerjaren-raming 2019

Meerjaren-raming 2020

Meerjaren-raming 2021

1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aam c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

-740

-5.302

-2.550

-2.178

-1.093

126

2. Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.041

4.227

4.258

4.258

4.258

4.258

3. Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

124

178

171

165

165

165

4. Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-2.853

-7.965

-6.353

-3.180

-3.611

-3.500

5. Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

0

6. Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

0

7. Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

-251

-440

-74

-44

0

0

8. Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord

1.401

1.867

1.673

569

0

0

9. Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen

-758

-942

-302

-302

-302

-302

10. Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

0

0

0

Berekend EMU-saldo

964

-8.377

-3.177

-712

-583

747