Beleidsindicatoren (verplicht):

Waarde

Jaar

Taakveld 0. Bestuur en ondersteuning

1. Formatie (fte per 1.000 inwoners)

7,55

2018

2. Bezetting (fte per 1.000 inwoners)

7,42

2017

3. Apparaatkosten (kosten per inwoner in €)

1136

2018

4. Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen)

2,27%

2018

5. Overhead (% van totale lasten)

12,19%

2018

Taakveld 1. Veiligheid

6. Verwijzingen Halt (aantal perr 10.000 jongeren)

90,3

2016

7. Harde kern jongeren (aantal per 10.000 jongeren)

1,3

2014

8. Winkeldiefstallen (aantal per 10.000 inwoners)

15

2016

9. Geweldsmisdrijven (aantal per 10.000 inwoners)

44

2016

10. Diefstallen uit woning (aantal per 10.000 inwoners)

48

2016

11. Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)(aantal per 10.000 inwoners)

54

2016

Taakveld 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

12. Ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig (%)

7%

2015

13. Overige verkeersongevallen met gewonde fietser (%)

9%

2015

Taakveld 3. Economie

14. Functiemenging (%)

42,4%

2016

15. Bruto Gemeentelijk Product (Verhouding tussen verwacht en gemeten product)

140

2013

16. Vestiging van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

131,5

2016

Taakveld 4. Onderwijs

17. Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

1,16

2016

18. Relatief verzuim (aantap per 1.000 leerlingen)

23,92

2016

19. Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

2,3%

2014

Taakveld 5. Sport, cultuur en recreatie

20. Niet sporters (%)

G.N.B. *

n.v.t.

20.a Niet sporters (%) - 0 - 12 jaar

G.N.B. *

n.v.t.

20.b Niet sporters (%) - 13 - 19 jaar

G.N.B. *

n.v.t.

20.c Niet sporters (%) - 19 - 65 jaar

G.N.B. *

n.v.t.

Taakveld 6. Sociaal domein

21. Banen (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

581

2016

22. Jongeren met een delict voor de rechter (% 12 t/m 21 jarigen)

1,3%

2015

23. Kinderen in uitkeringsgezin (% kinderen tot 18 jaar)

6,28%

2015

24. Netto arbeidsparticipatie (% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van der beroepsbevolking)

63,3%

2016

25. Achterstandsleerlingen (% 4 t/m 12 jarigen)

G.N.B. *

n.v.t.

26. Werkloze jongeren (% 16 t/m 22 jarigen)

1,2%

2015

27. Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)

359

2016

28. Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar)

676

2016

29. Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jaar)

11,4%

2016

30. Jongeren met jeugdbescherming (% van alle jongeren tot 18 jaar)

1,2%

2016

31. Jongeren met jeugdreclassering (% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar)

0,4%

2016

32. Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

740

2016

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

33. Omvang huishoudelijk afval (kg per inwoner)

185

2015

34. Hernieuwbare elektriciteit (%)

1,2%

2015

Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

35. Gemiddelde WOZ-waarde (in € 1.000)

199

2016

36. Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

1,4

2014

37. Demografische druk (%)

84,1%

2017

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in €)

622

2017

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in €)

656

2017

G.N.B. * = Gegevens niet beschikbaar