Inleiding

In de paragraaf lokale heffingen wordt ingegaan op de ontwikkelingen van de verschillende belastingen en heffingen en de consequenties voor onze inwoners. Daarbij wordt aandacht besteed aan de totstandkoming van de tarieven en de beleidskeuzes die daaraan ten grondslag liggen. Verder wordt inzicht gegeven in de kostendekkendheid van een heffing.

Voor de meeste lokale belastingen vormen het Collegebeleidsplan en de door de raad vastgestelde kaders de uitgangspunten voor het vaststellen van de tarieven en opbrengsten.

Uitgangspunt is dat de lasten jaarlijks met (maximaal) het inflatiepercentage worden verhoogd. Voor de afvalstoffenheffing en rioolrechten is ingezet op een lastenverlichting van 5% tijdens de collegeperiode. Bij de bepaling van onze tarieven wordt (mede) gebruik gemaakt van het inflatiepercentage volgens het CPB, zoals dat in de Voorjaarsnota 2017 staat vermeld.

De paragraaf lokale heffingen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Wettelijke bepalingen
  • Geraamde opbrengsten uit lokale heffingen
  • Ontwikkeling lokale lastendruk
  • Voorstel tariefaanpassingen
  • Kwijtscheldingsbeleid
  • Kostendekking heffingen