Naast de beleidsvoornemens en de hierbij behorende financiële middelen die opgenomen zijn in de programma’s en paragrafen bevat deze begroting ook een financiële begroting. In dit hoofdstuk is de financiële begroting 2018 opgenomen conform de eisen die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten ((BBV) hiervoor stelt. In paragraaf 4.2 is het overzicht van baten en lasten van de begroting 2018 afgezet tegen de gewijzigde begroting 2017 (na na behandeling voorjaarsnota en verwerking meicirculaire 2017) en de jaarrekening 2016. In paragraaf 4.3 zijn de uitgangspunten en het overzicht van de meerjarenraming 2018-2021 opgenomen. Daarnaast wordt meerjarig inzicht gegeven in het geraamde incidentele baten en lasten en de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In paragraaf 4.4 wordt de financiële positie 2018 nader toegelicht.