Programmadoelstelling

Versterking van een robuuste, aantrekkelijke en duurzame leefomgeving.

Toelichting programmadoelstelling

Wij streven naar versterking van een robuuste, aantrekkelijke, duurzame en economisch vitale leefomgeving, waar het voor onze inwoners, instellingen en bedrijven goed toeven is.

Wij geven hen waar mogelijk ruimte om zelf invulling te geven aan hun directe leefomgeving. Wij faciliteren initiatieven van inwoners, instellingen en bedrijven binnen de bestaande kaders of passen deze in samenspraak aan.  

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

1. Verbetering woon- en vestigingsklimaat voor mensen en bedrijven.
2. Behouden en ontwikkelen van kernkwaliteiten van de gemeente.

3. Efficiënt (her)gebruik van grondstoffen.
4. Energietransitie naar duurzame energie en inspelen op effecten klimaatverandering.

Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).

Subdoelstellingen