Het college heeft deze programmabegroting 2018 opgesteld met inachtneming van de kaders en uitgangspunten die bij vaststelling van de Voorjaarsnota 2017 door uw Raad zijn vastgesteld. Daarbij is de “vertrouwde” lijn gehanteerd dat de begroting is gebaseerd op bestaand (door de raad vastgesteld) beleid.

Het college stelt uw raad voor de Begroting 2018 vast te stellen en daarmee :

1. In te stemmen met de lasten en baten en toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma zoals opgenomen in de programmabegroting 2018;
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2019-2021 zoals opgenomen in paragraaf 4.3 Meerjarenraming 2019-2021;
3. De risicoreserve te verlagen met een bedrag van € 5.237.809 en deze middelen te storten aan de algemene reserve.
4. In te stemmen met het dekkingsplan voor 2018.  
5. Indien er in de jaarrekeningen vanaf 2017 een batig saldo wordt gerealiseerd dan vloeien deze middelen terug naar de Algemene Reserve.

Burgemeester en Wethouders van Rheden,

P.M. van Wingerden-Boers
Burgemeester

J.W. Kettelerij
Secretaris