Programmadoelstelling

We verbeteren onze dienstverlening door ambitie en omvang op elkaar af te stemmen met behulp van een  deskundige, betrouwbare, flexibele en slagvaardige gemeentelijke organisatie.

Toelichting programmadoelstelling

We werken toe naar eenheid in aanpak, houding, gedrag en communicatie richting inwoners.
Het programma Samen meer Service draagt bij aan inwoner- en servicegerichtheid. Projecten en processen zoals Klare taal, Klant in Beeld, Klantmail opvolging, Visie en regie op klantonderzoek dragen bij aan de doelstellingen. We werken aan meer toegankelijke, integrale, digitale, makkelijke, efficiënte en klantgerichte dienstverlening aan inwoners en bedrijven.
We gebruiken soms de term klant om duidelijk te maken dat in de dienstverlening gastheerschap, vraaggericht werken en meedenken essentieel zijn in het contact.
Integrale en klantgerichte dienstverlening vinden we ook belangrijk bij de ontwikkeling van onze organisatie. In de paragraaf bedrijfsvoering leest u hierover meer.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

1. Onze dienstverlening is gastvrij, efficiënt en integraal.
2. Onze dienstverlening is digitaal waar kan en persoonlijk waar moet.
Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).

Subdoelstellingen