Programmadoelstelling

Het waarborgen van een solide financiële positie van de gemeente blijkend uit een evenwichtige en sluitende (meerjaren)begroting. We streven naar een gedegen en daadkrachtig financieel beleid.

Toelichting programmadoelstelling

Wij staan een gedegen en daadkrachtig financieel beleid voor, waarin de begroting 2018-2021 sluitend is. De programmadoelstelling moet in samenhang worden gezien met hetgeen is opgenomen in:

  • de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing;
  • de paragraaf Financiering;
  • het hoofdstuk 7 Algemene dekkingsmiddelen.

Daarnaast willen wij een lastenverzwaring voor inwoners en bedrijven zoveel mogelijk voorkomen. Dit in samenhang met wat is beschreven in de paragraaf Lokale heffingen en het collegebeleidsplan "Samen in Rheden".

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

1. Een structureel sluitende meerjarenbegroting.
2. Beperken van de lastenverzwaring voor onze inwoners met daarbij zoveel mogelijk behoud van gemeenschapsvoorzieningen.
Om verdere invulling te geven aan de doelstellingen die we willen bereiken zijn hieronder verdere subdoelstellingen geformuleerd. In de streefwaardes maken we deze subdoelstellingen concreet en toepasbaar (wat willen we bereiken). De prestaties zijn de activiteiten die we gaan doen om de subdoelstellingen en streefwaardes te halen (wat gaan we er voor doen).

Subdoelstellingen