Resultaten grondexploitatie

In dit onderdeel wordt inzicht verschaft in de resultaatverwachting van de grondexploitatie zoals deze blijkt uit de begroting 2018  in vergelijking met de financiële situatie zoals vastgelegd in de laatste jaarrekening. De belangrijkste verschillen worden hierbij nader verklaard.

Resultaatverwachting grondexploitatie

De grondexploitatie is opgebouwd uit een aantal complexen. Voor deze complexen wordt 2 keer  per jaar op basis van de uitgangspunten van de vastgestelde bestemmingsplannen een prognose gemaakt van de te verwachten resultaten. De frequente actualisatie van de exploitatieopzetten waarborgt een continu inzicht in de financiële positie van de grondexploitatie. In het onderstaande overzicht blijkt welke resultaten worden verwacht van de ‘lopende’ complexen, volgens de meest recente prognose. Deze resultaten zijn op basis van de contante waarde. Dit op grond van het uitgangspunt in de beleidsnota grondbeleid Rheden.

  • Saldo contante waarde: saldo eindwaarde uitgedrukt in de geldwaarde van vandaag (of een ander nader aan te geven datum);
  • Saldo eindwaarde: saldo van kosten en opbrengsten op einddatum van de exploitatie, rekening houdend met alle rentekosten en -opbrengsten en kosten- en opbrengstenstijgingen gedurende de looptijd van het project.

Op grond van de gewijzigde BBV mogen de NIEGG met ingang van 1 januari 2016 geen deel meer uitmaken van de grondexploitatie. Deze worden verantwoord onder de materiële vaste activa op de balans.
Prognose resultaten grondexploitatie op contante waarde (in €; + = winst; - = verlies) voor begroting 2018, en jaarrekening 2016 en eindwaarde voor begroting 2018.

Complex

Prognose Begroting 2018  Eindw

Prognose Begroting 2018  CW

Prognose Jaarrekening  CW

Resultaatontwikkeling
Contante Waarde

De Beemd

   1.474.016

   1.456.486

   1.456.486

                                      0

Meidoornlaan

73.328

72.891

72.891

                             0                          

Totaal winstgev.

1.547.344

1.529.377

1.529.377

0

Da Costa
Dr Visserstraat

-365.684
-42.778

-363.503
-42.269

-363.503
-42.269

0
                             0                     

Vitatron

-197.336

-193.826

-193.826

0

Nimmer Dor

-1.038.517

-1.032.323

-1.032.323

0

Beekhuizen

0

0

0

0

Totaal verliesgev.

-1.644.315

-1.631.921

-1.631.921

0

 Totaal

-96.971

-102.544

-102.544

0

Voorziening verliesgevende complexen 1)

1.644.315

  1. Saldo verliesgevende complexen op eindwaarde wordt afgedekt door een voorziening.

Algemene toelichting

De toelichting op de resultaatontwikkeling vindt zoals hierboven aangegeven plaats op de contante waarde.
Uit het bovengenoemd overzicht op contante waarde blijkt dat volgens de begroting een totaal negatief resultaat op de lopende complexen wordt verwacht van € 102.544. Dit resultaat is gelijk aan de raming volgens de jaarrekening 2016.  Het totaalsaldo op eindwaarde blijft € 96.971 negatief, waarbij opgemerkt dat het totaalbedrag voor verliesgevende complexen (€ 1.644.315) wordt afgedekt door de voorziening verliesgevende complexen grondexploitatie.  
De resultaatontwikkeling per complex wordt hieronder nader toegelicht.

Resultaatontwikkeling per complex gesplitst in voordelen en nadelen op contante waarde

Complex

Positief

Negatief

De Beemd

Da Costa

Dr Visserstraat

Meidoornlaan

Nimmer Dor                             

Vitraton

Beekhuizen

Totaal

0

                                         0

Saldo

0

Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van de jaarrekening 2016.

Ontwikkeling reserve risicobuffer grondexploitaties
De bufferreserve is in 2010 ingesteld en heeft per 1-1-2017 een positief saldo van
€ 337.714. De prognose voor 31-12-2017 is dat de risicobuffer gelijk blijft.

Ontwikkeling reserve risicobuffer grondexploitaties

Saldo 1-1-2016

337.714

Prognose Saldo  per 31-12-2016

            337.714

Winstneming grondexploitatie

De verwachte resultaten zijn in zijn geheel en per complex uiteengezet. Hierbij is sprake van zowel winstgevende als verliesgevende complexen. Dit op basis van de algemeen aanvaarde grondslagen van resultaatbepaling.

Voor alle verliesgevende deelcomplexen die in exploitatie zijn genomen zijn voorzieningen gevormd. In het onderstaande overzicht blijkt in chronologische volgorde wanneer de winsten volgens de begroting 2018 gerealiseerd zullen worden. Hierbij zijn de winsten op eindwaarde verwerkt, omdat bij de afwikkeling van het complex het resultaat op eindwaarde zal worden gerealiseerd.

Jaar

Deelcomplex

Verwacht resultaat

Winstgevende complexen

2018

Meidoornlaan

73.328

2019

De Beemd

1.474.016

Sub-totaal

1.547.344

Verliesgevende complexen in exploitatie

1.644.315

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor de komende jaren in totaal € 1,55 miljoen aan winstneming kan worden verwacht. Deze winstverwachting is gelijk als die van de jaarrekening 2016.

Uit het overzicht blijkt eveneens dat voor de verliesgevende complexen in exploitatie een totaal verlies wordt verwacht van ongeveer € 1,64 miljoen. Voor dit bedrag is een voorziening gevormd conform de voorschriften uit de BBV.