Ontwikkeling financiële positie

De financiële positie van de gemeente is te beoordelen aan de hand van een aantal in het BBV voorgeschreven kengetallen. Daabij zijn ook de kengetallen bepaald voor de langere termijn, te weten tot en met 2021. Door de Provincie is in 2015 met betrekking tot deze kengetallen een indeling in drie categoriën opgegeven als richtinggevend voor de beoordeling. Aan de categoriën wordt in principe geen kwalificatie gegeven, omdat normering in eerste instantie door de gemeente zelf dient plaats te vinden. Wel kan er worden gesteld dat categorie A het minst risicovol is en categorie C het meest. Eén afzonderlijk kengetal zegt niet alles, de kengetallen moeten altijd in relatie tot elkaar worden bezien. In onderstaande tabellen is een en ander weergegeven.

Handreiking beoordeling

Categorie A (minst risicovol)

Categorie B

Categorie C (meest risicovol)

Netto schuldquote

< 90 %

90 - 130 %

> 130 %

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

< 90 %

90 - 130 %

> 130 %

Solvabiliteitsratio

> 50 %

20 - 50 %

< 20 %

Structurele exploitatieruimte

Begroting èn MJB > 0 %

Begroting of MJB > 0 %

Begroting èn MJB > 0 %

Grondexploitatie

< 20 %

20 - 35 %

> 35 %

Belastingcapaciteit

< 95 %

95 - 105 %

> 105 %

Verloop van de kengetallen

Kengetallen:

Jaarreke-ning 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Meerjaren-raming 2019

Meerjaren-raming 2020

Meerjaren-raming 2021

Categorie

Netto schuldquote

50%

59%

64%

65%

66%

64%

A

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

52%

61%

66%

67%

67%

65%

A

Solvabiliteitsratio

40%

33%

29%

28%

27%

28%

B

Structurele exploitatieruimte

0.77%

1.59%

-0.58

-1.14%

-0.67%

0.18%

C

Grondexploitatie

3.3%

1.4%

0.67%

A

Belastingcapaciteit

89,83%

84,69%

86,01%

A

Over het algemeen vallen de kengetallen in de categorie minst risicovol ondanks dat de begroting en meerjarenraming tot en met 2020 een negatief saldo laat zien. Het beleid rondom grondexploitatie is passief en daarmee weinig risicovol. De netto schuldquote geeft aan dat de hoogte van de rentelasten en aflossingen niet zwaar op de exploitatie drukt. Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan dat de belastingcapaciteit niet volledig is benut. De solvabiliteit valt in de middencategorie. Om de solvabiliteit naar de categorie minst risicovol te krijgen dient er een aanzienlijke toevoeging aan de algemene reserve te worden gedaan.