Voorjaarsnota 2017
In de voorjaarsnota is een sluitend meerjarenperspectief gepresenteerd. Daarin is de meicirculaire reeds meegenomen. Over de uitkomsten van de septembercirculaire zullen wij u via een afzonderlijk memo informeren.