De doelstellingen van het programma, in het bijzonder de beoogde maatschappelijke effecten, dienen volgens het BBV tenminste aan de hand van de onderstaande beleidsindicatoren, verdeeld over taakvelden, te worden toegelicht.

Beleidsindicatoren

Taakveld 3. Economie

14. Functiemenging

15. Bruto Gemeentelijk Product

16. Vestiging van bedrijven

Taakveld 7. Volksgezondheid en milieu

33. Omvang huishoudelijk afval

34. Hernieuwbare elektriciteit

Taakveld 8. Volksgezondheid, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

35. Gemiddelde WOZ-waarde

36. Nieuw gebouwde woningen

37. Demografische druk

38. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

39. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

De indicatoren en hun waarden zijn opgenomen in de Bijlage 1.