Programma 3 Bestuur en Veiligheid

Product

Productomschrijving

Lasten Begroting 2018

Baten Begroting 2018

1

Griffie en ondersteuning raad

291.826

-4.000

2

Raad

567.680

-

3

Rekenkamercommissie

33.000

-

4

Dagelijks bestuur

751.808

-

8

Intergemeentelyke samenwerking

184.800

-

10

Buitenlandse aangelegenheden

8.400

-

31

Commissies

23.000

-

72

Verkiezingen

79.278

-

201

Wijkveiligheid

543.064

-

202

Toezicht en handhaving

170.846

-10.500

203

Rampenbestrijding

15.000

-12.700

971

Bedrijfsvoering Brandweer

2.678.498

-274