Toelichting programmadoelstelling L

De gemeenten in de regio Arnhem (her)oriënteren zich op intergemeentelijke samenwerking op verschillende gebieden, ook op het sociale domein. Het streven van de gemeente Rheden is samenwerking zoeken waar dit een toegevoegde waarde heeft voor onze inwoners. Voor de gemeente Rheden geldt dat we de taken die we zelfstandig (goed) uitvoeren, in principe zelfstandig blijven uitvoeren. Het uitgangspunt is 'lokaal waar het kan en regionaal waar het moet of wenselijk is'. Regionale samenwerking is geen doel, maar een middel om op een regionaal (schaal)niveau meer efficiency of hogere kwaliteit van onze dienstverlening te bereiken. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het sociale beleid, houdt de gemeente rekening met de beleving van inwoners, de bevolkingssamenstelling en andere specifieke omstandigheden in de verschillende dorpen.

Wat willen wij bereiken en wat gaan we er voor doen?

Wij willen voor onze inwoners de zorg en ondersteuning toegankelijk en goed geregeld hebben en kiezen de instrumenten daarvoor volgens het adagium 'lokaal waar dat kan, regionaal waar het moet of wenselijk is'.
We zorgen voor goede informatie- en kennisuitwisseling in onze regionale vakoverleggen op het gebied van bijvoorbeeld de zorg, het onderwijs, het (beschermd) wonen, vervoer en woonvoorzieningen. Ditzelfde gebeurt ook in regionale overlegtafels en bestuurlijke overleggen. We zoeken daarbinnen naar de meerwaarde voor onze inwoners.
De inkoop van maatwerkvoorzieningen pakken we deels regionaal op, als instrument voor het goed bedienen van onze inwoners. Bij wijze van voorbeeld verwijzen we naar Doel A, waar de inkoop van maatwerkvoorzieningen voor Jeugd en Wmo staan beschreven. Zo is de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling (MGR) de vorm waarbinnen, en het Interactief Aankoop Systeem (IAS) de weg waarlangs wij regionale samenwerking rond de inkoop van zorg vormgeven. In het hoofdstuk Verbonden Partijen van deze begroting leggen we de afspraken voor rond de MGR.