Streefwaarden

 1. Behouden van werkgelegenheid en bedrijvigheid door randvoorwaarden te scheppen en te faciliteren met aandacht voor het bestaande bedrijfsleven, startende ondernemers en nieuwe bedrijven die zich willen vestigen binnen de gemeente. Hierbij zijn de randvoorwaarden voor een groot deel ingestoken vanuit een goed functionerende ruimtelijke economische structuur. Dit betekent voldoende aanbod van werklocaties in regionaal verband, aantrekkelijke bedrijventerreinen en aantrekkelijke winkelgebieden. Tevens wordt vanuit het beleidsveld economie sterk ingezet op een sterk economisch systeem. Concreet betekent dit dat de 3 O’s (onderwijs, ondernemers en overheid) met elkaar verbonden worden.
 2. Het bevorderen van de solidariteit tussen ondernemers door samen bij te dragen aan de sfeer en kwaliteit van een bepaald gebied door het ingezette proces met betrekking tot Bedrijveninvesteringszones te continueren en uit te breiden. Daarnaast zetten we ons ook actief in om de solidariteit tussen ondernemers te vergroten door actief ondernemers te betrekken bij overheidsvraagstukken (participatie).
 3. Realiseren van de opgaven uit het Masterplan Recreatie en Toerisme: 1) Profilering van de Veluwezoom, 2) Het gastheerschap versterken, 3) Betere spreiding van bezoekers (zowel fysiek als in tijd), 4) Ruimte voor innovaties, 5) Kwaliteit van het gebied versterken.
 4. Het bevorderen van kennis van de circulaire economie en de mogelijke kansen voor het MKB en het bedrijfsleven.

Prestaties

 1. Bestaande bedrijventerreinen willen wij behouden. Uitbreiding van de bestaande capaciteit in bestemmingsplannen is niet aan de orde. Het afgelopen jaar is er gestart met een participatief traject voor De Beemd Noord om te komen tot een revitalisering. De planning is dat in het najaar van 2017 een revitaliseringsplan wordt opgesteld. In de eerste helft van 2018 zal dit worden uitgevoerd. Hierna zal gekeken worden naar de overige bedrijventerreinen.
 2. Het continueren van het ingezette proces met betrekking tot de Bedrijveninvesteringszones in Dieren en Velp. In 2018 wordt in samenwerking met ondernemersvereniging Rheden en De Steeg bekeken of ook voor het dorp BIZ haalbaar is.
 3. Het verder uitbouwen van de brede Rhedense Triple Helix (samenwerking met onderwijs, ondernemers en overheden), waar het samenwerkingsverband de Groene Vallei onderdeel van uitmaakt. Dit proces is in 2017 gestart en wordt in 2018 verder uitgebouwd.
 4. Faciliteren en uitvoeren van verschillende initiatieven die bijdragen aan de versterking van het winkelcentrum Calluna. Basis zijn de actiepunten zoals genoemd in de detailhandelsstructuurvisie “Kiezen voor eigen Kwaliteit”.
 5. Het organiseren van het (jaarlijkse) ondernemerscafé in 2018.
 6. De gemeente wil het proces om te komen tot de aanleg van glasvezel voor bedrijventerreinen en buitengebieden faciliteren. In het najaar 2017 wordt een start gemaakt met een vraagbundeling voor een deel van de kanaalzone (zijde Spankeren). Uitgangspunt is dat een private partij het netwerk exploiteert. In 2018 wordt ook voor de overige bedrijventerreinen de behoefte onderzocht.
 7. De vastgestelde detailhandelsvisie zal worden geïmplementeerd. De genoemde acties in de detailhandelsstructuurvisies worden samen met ondernemers opgepakt. In 2018 wordt gekeken of voor het dorp Rheden en Velp een “aanvalsplan” opgesteld kan worden. De kaders voor een gevelfonds zullen worden opgesteld welke zullen gelden voor alle kernen. In Rheden wordt een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een transferium.
 8. Deelname IkStartSmart . De gemeente Rheden doet mee aan het traject IkStartSmart. Zodra het project definitief doorgaat vanuit de KvK en de provincie Gelderland zal de gemeente Rheden aanhaken. Doelstelling is dat in 2018 het project draait.Door het vergroten van de kennis over de aspecten van Circulaire Economie (deeleconomie, product blijft eigendom van producent) kan het Rhedense bedrijfsleven bij investeringsbeslissingen op de juiste wijze inspelen op de toekomst. In overleg met de ondernemersverenigingen wordt gekeken op welke wijze informatie kan worden gegeven.
 9. Het Masterplan Recreatie & Toerisme hebben we als gemeente als één van de partners vastgesteld. Daar waar mogelijk zullen we de opgaven faciliteren, subsidiëren (cofinanciering) en een bijdrage leveren in het realiseren van de vastgestelde opgaven.