Beleid inzake financiering en financieringspositie

De financieringskosten worden in de begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021 opgenomen op basis van een geactualiseerde middellange financieringsprognose. Hierbij wordt de financieringspositie van de gemeente berekend en over het overschot c.q. tekort rente gecalculeerd. In de begroting 2018 ev. wordt voor het financieringstekort voor zover deze de kasgeldlimiet overschrijdt een rentekostenvoet gehanteerd van 1,0%. Voor kortlopendefinanciering (onder de kasgeldlimiet) wordt een rentepercentage gehanteerd van 0,5%. Het financiële effect zal verwerkt worden in de meerjarenraming 2019-2021.

De structurele rentekosten zijn daarmee volledig in de begroting en meerjarenraming verwerkt.
In het volgende overzicht wordt de verwachte financieringsbehoefte weergegeven.

Berekening financieringstekort (Bedragen x € 1.000)

31-12-2017

31-12-2018

MVA

107.066

108.200

IVA

228

215

FVA

3.415

3.395

Erfpachtgronden

690

690

Totaal vaste activa

111.399

112.500

In onderstaande tabel wordt de financieringstekort berekend.

Financieringstekort

31-12-2017

31-12-2018

Algemene reserve

28.970

29.215

Bestemmingsreserve

15.651

14.898

Voorzieningen

3.048

2.874

Vreemd vermogen lang

55.091

55.000

Financieringstekort

8.730

10.514

Het verwachte financieringstekort is goter dan de kasgeldlimiet. Conform het beleid bedragen de begrote rentelasten 0.5% van het gemiddelde geraamde tekort. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de financieringsportefeuille voor langlopende leningen.

Jaar (Bedragen x € 1)

Looptijd

Rente

Soort

Jaar laatste aflossing

Stand 1-1

Aflossing

Stand 31-12

Rente

1998

20

5,61%

LIN

2018

90.756

90.756

0

209

2013

5

1,52%

FIX

2018

10.000.000

10.000.000

10.000.000

24.000

2018

(nieuw)

1%

10.000.000

10.000.000

88.000

2013

10

2,62%

FIX

2023

10.000.000

10.000.000

262.000

2014

5

1,435%

FIX

2019

10.000.000

10.000.000

143.500

2017

5

0,5%

FIX

2022

10.000.000

10.000.000

50.000

2016

5

0,29%

FIX

2021

15.000.000

10.000.000

43.500

55.090.756

10.090.756

55.000.000

611.209