Riolering en water

Riolering en water

Kerncijfers Riolering

Vrijverval:

244.000 m1

Infiltratieriool:

18.681 m1

Persleiding:

35.278 m1

Oppervlakte binnenwater:

266 hectare

Kaders:
De gemeente heeft een verplichting tot het vaststellen van een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP), op grond van de Wet milieubeheer. Hierin dient verwoord te zijn hoe de gemeente aan haar (wettelijke) zorgplicht, voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater, invulling geeft.

Uw raad heeft in maart 2013 de Kadernota Openbare Ruimte vastgesteld. Op basis van de kadernota maakt de gemeenteraad een onderbouwde keuze voor integraal beleid en beheer van de openbare ruimte. De gemeenteraad legt hiermee het beleid, de kwaliteit en bijbehorende budgetten vast. De kadernota vormt de basis om het beleid uit te werken tot concreet beheer in het gemeentelijk beheerplan riolering (GRP). Het afvalwaterketenplan (voorheen het GRP) 2018 t/m 2021 is samen met de partners gemeente Bronckhorst, gemeente Doesburg en het waterschap Rijn en IJssel opgesteld en is door het college eind 2017/begin 2018 vastgesteld. Dit plan zal in het eerste kwartaal 2018 ter vaststelling aan de raad worden aangeboden.

Daarnaast is in 2015 een Waterplan opgesteld. Het Waterplan geeft de kaders aan om te komen tot een gezond watersysteem in Rheden. Het Waterplan bestaat uit een Visiedocument en een Maatregelenplan. De wateractiviteiten, waar de gemeente en het waterschap invloed op kunnen uitoefenen zijn ondergebracht onder één van de thema’s waaruit het waterplan is opgebouwd. Zo vormt ook het Waterplan de overkoepelende visie en het programma voor de maatregelen die in het GRP worden uitgevoerd. Het GRP vormt een beleidsmodule van het waterplan.

Planning uit te voeren (integrale) investeringsprojecten in 2018:

  • Rioolvervanging Daalhuizerweg, Nordlaan, Arnhemsestraatweg (incl. aanleg rotonde) Velp;
  • Rioolvervanging Zuiderparallelweg Velp;
  • Rioolvervanging Jeruzalem Velp;
  • Rioolvervanging Veerstraat Dieren.

Planning start voorbereiding (integrale) investeringsprojecten in 2018:

  • Rioolvervanging Thorbeckestraat e.o. Dieren;
  • Rioolvervanging Oranjebuurt Dieren;
  • Rioolvervanging Kerkallee Velp;
  • Rioolverbeteringsmaatregel Kennedylaan gericht op optimale doorstroming;

Risico’s:
De werkzaamheden in het kader van het GRP zijn met name in de komende jaren toegespitst op de uitvoering van rioolvervangingsprojecten en verbetermaatregelen aan het rioolstelsel. Gelet op recente inspecties zijn de Schonenbergsingel, Frederikstraat en Parkstraat allen in Velp doorgeschoven naar 2019 en later. De verschuivingen passen binnen de beschikbare jaarbudgetten zoals genoemd in de kadernota. Daarentegen zijn de Zuiderparallelweg en de Jeruzalem in Velp, gelet op de inspecties, naar voren gehaald. De uitvoering van de Zuiderparallelweg staat nu in 2018 gepland. De rioolvervanging wordt gecombineerd met de aanleg van een snelfietsroute over de Zuiderparallelweg. Besluitvorming over deze snelfietsroute heeft plaatsgevonden en kan van invloed zijn op de planning. De normale projectrisico’s zijn hierop van toepassing. Door middel van beheersmaatregelen zullen deze risico’s tot een minimum worden beperkt. Daarnaast dient er duidelijkheid te komen over het daadwerkelijk functioneren van het rioolstelsel door te meten en te monitoren.

Ontwikkelingen:
In april 2013 hebben de gemeenten Rheden, Arnhem, Overbetuwe en Lingewaard en de waterschappen Rijn en IJssel (Doetinchem) en Rivierenland (Tiel) de samenwerkingsagenda Afvalwaterketen cluster Rijn6 ondertekend. Deze samenwerkingsagenda heeft als doel om concreet te beschrijven op welke onderdelen samengewerkt kan worden in de afvalwaterketen. De kern van deze samenwerkingsagenda is de uitwerking van een zestiental activiteiten waarop samengewerkt kan worden. In de periode 2013 t/m 2017 zullen deze activiteiten concreet worden uitgewerkt. Deze samenwerking dient een bijdrage te leveren om in 2020 13% minder meerkosten te hebben in de afvalwaterketen t.o.v. het peiljaar 2010.

De extreme watersituaties, ten gevolge van de klimaatverandering, krijgen steeds meer (media)aandacht. In het huidige GRP 2013-2017, is hier al op ingespeeld. Zo zijn al veel maatregelen uitgevoerd denk aan afkoppelen van verharde oppervlakten, infiltratie voorzieningen en de aanleg van diverse bergbezinkbassins, maar zal er in de komende jaren de nodige extra aandacht voor zijn.
In 2017 is het GRP geactualiseerd in samenspraak met de overige beheerplannen.