Wegen

Wegen

Kerncijfers

Asfalt

1.144.760 m²

Elementen

1.223.256 m²

Beton

68.123 m²

Overig

40.680 m²

Kaders:
De gemeenteraad heeft in maart 2013 de Kadernota Openbare Ruimte vastgesteld. Op basis van de kadernota maakt de gemeenteraad een onderbouwde keuze voor integraal beleid en beheer van de openbare ruimte. De gemeenteraad legt hiermee het beleid, de kwaliteit en bijbehorende budgetten vast. De kadernota vormt de basis om het beleid uit te werken tot concreet beheer in het  gemeentelijk beheerplan wegen (voorheen SBO-wegen). Het beheerplan Wegen 2018 t/m 2021  heeft het college eind 2017/begin 2018 vastgesteld.

Planning uit te voeren in 2018:

  • Groot onderhoud conform jaarplanning;
  • Klein onderhoud conform jaarplanning (klachtenonderhoud maakt hier deel van uit, uitvoering deels door Buurtbeheer deels door aannemer);
  • Uitvoering geven aan de integrale investeringsprojecten zoals aangeven bij riolering en water.

Risico’s:
Door de bezuinigingen in het kader van Minderen met beleid in 2012 is gekozen om het kwaliteitsniveau voor de wegen bij te stellen van basis naar laag. Hierdoor wordt het risico op aansprakelijkheden/schadeclaims groter. Op basis van het amendement Onderhoud Openbare ruimte op niveau (raad 8 november 2016) zal een deel van de trottoirs, pleinen en fietspaden op kwaliteitsniveau basis worden onderhouden. Er wordt ingezet op risicobeheersing door de komende jaren te monitoren voor de overige verharding.

Ontwikkelingen:
We proberen zoveel als mogelijk de werkzaamheden aan het riool en de weg vroegtijdig met/op elkaar af te stemmen. Het kwaliteitsniveau van de wegen is vastgelegd in de kadernota Openbare ruimte en wordt jaarlijks geschouwd. In de jaarlijkse rapportage, zoals in de kadernota is aangegeven, worden de resultaten hiervan vermeld. In 2017 is het beheerplan Wegen geactualiseerd in samenspraak met de overige beheerplannen. Vanaf 2016 is het gebruik van chemische middelen voor het bestrijden van onkruid op verharding wettelijk niet meer toegestaan. De gevolgen van deze wetgeving zijn in de onderhoudsbestekken verwerkt. Deze ontwikkeling, i.c.m. het lagere afgesproken verzorgingsniveau (bezuinigingen 2012), kan er toe leiden dat wij meer klachten krijgen over de verzorging van de openbare ruimte t.o.v. voorgaande jaren. Wij zullen er scherp op sturen dat het afgesproken kwaliteitsniveau gehaald wordt.