Risicoprofiel

De gemeentelijke risico’s zijn integraal in kaart gebracht. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen in totaal 56 risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht worden echter alleen de tien risico's gepresenteerd die de hoogste (netto) bijdrage hebben aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit.

Top 10 risico's

nr.

Risico

Kans

Financieel gevolg

Invloed

1

Niet in exploitatie genomen gronden (NIEGG) dienen te worden afgeboekt.

50%

1.000.000

15.55%

2

Het betreft hier een standaard risico met betrekking tot de Participatie-wet:                                                              
1. Hogere lasten dan begroot omdat het aantal uitkeringsgerechtigden sterker stijgt van verwacht.
2. Tegenvallende inkomsten van het Rijk.

50%

1.000.000

14.61%

3

Faillissement van grote gesubsidieerde instellingen en aanvullende bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen.

30%

1.500.000

13.94%

4

Er treedt een boeggolf van uitvoeringskosten op in de eerste jaren m.b.t. de nieuwe taken (dit geldt voor alle 3 de decentralisaties).Het vergt naar schatting nog zeker een jaar om ook de uitvoeringskosten voor Wmo en Jeugd op orde brengen.  Wij hebben in de VJN 2017 een goede basis voor de personeelsformatie in het sociale domein van de komende jaren gelegd. Toch kan het zo zijn dat we meer moeten uitgeven dan we hebben begroot.

70%

500.000

10.81%

5

Mogelijke (incidentele) effecten van de samenwerking (De Connectie). Verwachte besparingen worden niet gerealiseerd.

50%

500.000

7.69%

6

Huidige ICT ondersteunt onvoldoende het klantproces in het sociale domein.

50%

500.000

7.68%

7

Ontslag van ambtenaren en bestuurders wat leidt tot wachtgeldverplichting.

90%

200.000

5.59%

8

Door economische crisis, nieuwe taken, meer flexibele taken, is huidige personele inzet vaak niet voldoende.

40%

300.000

3.75%

9

In kader van decentralisatie AWBZ-functie Begeleiding naar gemeente wordt 25% bezuinigd. Dergelijke bezuiniging kan maar deels tlv marktpartijen gebracht worden. Vergt naar schatting nog zeker een jaar om naar een stabiele begroting voor Wmo en Jeugd toe te werken. Toch kan het zijn dat de uitgaven hoger zijn dan begroot omdat het open einde regelingen betreft.

10%

1.200.000

3.68%

10

Er worden toezeggingen gedaan door bestuurders die wettelijk niet na te komen zijn.

30%

200.000

1.87%

In onderstaand overzicht staan de beheersmaatregelen.

Beheersmaatregelen

nr.

Maatregelen

1

Actiever bedrijfspercelen verkopen om de voorraad voor 2020 te laten dalen. Eventueel een anderen invulling (met waarde) vinden voor de af te boeken percelen.

2

Extra inspanningen om instroom te beperken en uitstroom te verhogen.

3

Uittreding en afwikkeling Presikhaaf. Tijdens het proces van de vervolgstappen op het Bresdo-rapport scherp de belangen van de gemeente volgen en bij de voorbereiding op definitieve besluitvorming de financiële consequenties mede leidend laten zijn.

4

Met het verder uitvoeren van het project  "Regie in de Toegang" streven we naar een compacte, efficiënte en effectieve uitvoering in de SGT's (inclusief Schulddienstverlening) en het stabiliseren van de personeelsformatie in de teams S&O, BB en Uitvoering.

5

Continue monitoring van de dienstverlening van de Connectie. Regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg om knelpunten te verhelpen. Scherpe controle op uitgaven van de Connectie.

6

Project ondersteuning klantproces Sociaal Domein met ICT starten en afronden.

7

De effecten van een rechtspositioneel besluit zullen in samenspraak met de betrokkene actief worden besproken en er wordt ingezet op een (vroegtijdige) re-integratie en begeleiding van werk naar werk.

8

Gelden beschikbaar stellen uit andere stelposten in de begroting.

9

1.Investeren in het klantcontact met de burger via methodiek van Het Gesprek zodat naar een maatwerkarrangement gezocht kan worden waarin het aandeel dure zorg mogelijk verminderd kan worden.2. Via scherpe inkoop de prijsstijgingen van de zorg zelf onder controle houden.

10

Ambtelijke ondersteuning voor bestuurders optimaliseren.

Toelichting op de kolommen

De kolom “risico” bevat de omschrijvingen van het risico (gebeurtenis) die kan leiden tot een (nadelig) financieel gevolg. De waarschijnlijkheid dat de omschreven risico's zich daadwerkelijk voordoen wordt getoond in de kolom “kans”. Voor risico's die zich herhaaldelijk voor kunnen doen, geeft de kans een indicatie van de frequentie waarmee risico's zich voordoen. Deze indicatie van de frequentie van voordoen wordt in onderstaande tabel getoond:

Omschrijving

Percentage

< 1 keer per 10 jaar

10%

1 keer per 5–10 jaar

30%

1 keer per 2-5 jaar

50%

1 keer per 1-2 jaar

70%

> 1 keer per jaar

90%

Via de kolom “financieel gevolg” wordt getoond wat de maximale financiële gevolgen zijn van het zich voordoen van het risico. Deze gevolgen zijn grotendeels ingeschat door gebruik te maken van de relatieve methode van inschatten. Dit wil zeggen dat er ordegroottes van risico's worden gehanteerd. De kolom “invloed” geeft aan welk aandeel het betreffende risico, middels simulatie van kansen en (maximale) gevolgen, heeft in het totaal benodigde weerstandsvermogen.

Mutaties
Ten opzichte van de top 10 risico's bij het voorgaand gecommuniceerd risicoprofiel (bij de jaarrekening 2016) doen zich in de samenstelling van het bovenstaande profiel weinig wijzigingen voor. Door een aanwijzing van de provincie is er een risico ontstaan dat voormalige NIEGG's (niet in exploitatie genomen gronden) niet kunnen worden ontwikkeld als bedrijventerrein. Daarnaast is er een financieel risico ontstaan door het oprichten van de Connectie. Dit risico is echter een bundeling van kleinere risico's de Gemeente Rheden voorheen zelf had op de bedrijfsvoering en werkt niet nadelig.