Personeel & Organisatie

Voor de oprichting van De Connectie is samenwerking tot stand gekomen in de afstemming van personeelsbeleid en arbeidsvoorwaarden. Nu De Connectie is gestart blijft de wens om gezamenlijk op te trekken en te harmoniseren waar het kan.
In 2017 is een start gemaakt met een gezamenlijke interne arbeidsmarkt, om met elkaar de mobiliteit van medewerkers te stimuleren en hen kansen te bieden in hun loopbaan. Met het wegnemen van drempels streven we ook naar meer uitwisseling van medewerkers (en dus kennis en ervaring) waardoor de organisaties op die manier naar elkaar toe groeien.
In 2018 willen we onder de paraplu van Duurzame inzetbaarheid  gezamenlijke afspraken maken over de instroom van jongeren en leeftijdsbewust personeelsbeleid.
Personeelsbestand
De organisatie is de afgelopen jaren sterk gewijzigd. Door de decentrale taken binnen het Sociaal domein hebben we te maken met nieuwe functies. De eerste periode hebben we gekozen voor een grote flexibele schil, om slagvaardig te kunnen zijn in de dienstverlening en kwaliteit te bieden. Komend jaar zetten we in op instroom van jongeren en stagiaires. Dit brengt nieuwe kennis, vaardigheden en impulsen in de organisatie.
Formatie

Afgelopen jaren hebben we de formatie-overzichten steeds meer op hoofdlijnen begroot en gerapporteerd. De organisatie-ontwikkeling naar een netwerkorganisatie brengt dat automatisch met zich mee.
Tot 2018 werken we nog met 14 teams binnen 3 domeinen. Vanaf 2018 werken medewerkers in vaste (basis)teams, in  flexibele teams aan projectopdrachten en integrale vraagstukken binnen de gebieden. Hoe zich dat vertaalt naar formatieafspraken werken we de komende tijd uit.
In onderstaand overzicht geven we de formatie aan op gemeentelijk niveau. Het verschil tussen 2017 en 2018 is te verklaren door de overdracht van +/- 60 formatieplaatsen naar De Connectie halverwege 2017. Daarnaast zijn er bij de voorjaarsnota 10 fte bijgekomen. In de begroting 2017 staat een gegeven van 373 fte. Dit is de structurele formatie. Voor begroting 2018 is de structurele formatie 326 fte.

Begroting 2017

Begroting 2018

373 fte

326 fte

Ziekteverzuim
Zowel landelijk als lokaal stijgt het ziekteverzuim. Een van de oorzaken is de verhoging van de pensioendatum. Maar ook werkdruk, dubbele belasting werk-privé en onzekerheid over werk (De Connectie, doorontwikkeling) kunnen oorzaak zijn. Niet al het ziekteverzuim is te beïnvloeden. Leidinggevenden en medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het tijdig signaleren van arbeidsgerelateerde klachten die op den duur kunnen leiden tot verzuim. Bijvoorbeeld een te hoge werkdruk/werkstress, geen goede match met de functie,
Door het in gebruik nemen van een E-verzuimmodule verwachten we in 2018 het ziekteverzuim nog beter te kunnen volgen. Zo kunnen tijdig passende maatregelen worden genomen.  
Het streven is, evenals in voorgaande jaren, het ziekteverzuimcijfer van het A&O-fonds te bereiken.