Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabel hebben we de totalen van de algemene reserve, de bestemmingsreserves en de voorzieningen opgenomen. Voor de stand per 1-1-2017 is uitgegaan van de gegevens conform de voorjaarsnota 2016.                  

(Bedragen x € 1.000) Mutaties geldleningen

Stand

Dotaties

Onttrek-kingen

Stand

2018

1-jan

31-dec

Algemene reserve

28.970

245

-3.050

26.165

Bestemmingsresrves

15.651

3.444

-4.372

14.723

Voorzieningen

2.808

191

-322

2.677

Totaal mutaties

47.429

3.880

-7.744

43.565

De onderhoudsvoorzieningen zijn bij de jaarrekening 2015 omgezet naar bestemmingsreserves. Voor de begroting 2018 zijn wij ervan uitgegaan dat de jaarlijkse onderhoudslasten gelijk zullen zijn aan de storting in de voorziening zoals die voorheen in de meerjarenbegroting was opgenomen.