Positie

De financiële positie van de gemeente is mede te beoordelen met behulp van een aantal in het BBV voorgeschreven kengetallen. Hieronder presenteren we de verwachte ontwikkeling daarvan voor de meerjarige periode 2018-2021.

Kengetallen

Rekening 2016

Begroting 2017

Begroting 2018

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Netto schuldquote

50%

59%

64%

65%

66%

64%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

52%

61%

66%

67%

67%

65%

Solvabiliteitsratio

40%

33%

29%

28%

27%

28%

Structurele exploitatieruimte

-0,50%

1,59%

-0.58%

-1.14%

-0,67%

0.18%

Grondexploitatie

3,3%

1,4%

0,67%

Belastingcapaciteit

89,83%

84,69%

86,01%

Op basis van de door de Provincie opgegeven richtinggevende beoordeling (zie 4.4) van de bovenstaande kengetallen zijn alleen de kengetallen solvabiliteit en structurele exploitatieruimte niet voldoende voor de A categorie.  De solvabiliteit wordt beoordeeld als gemiddeld risicovol, categorie B, gedurende deze begrotingsperiode. De structurele exploitatieruimte zit in categorie C. In 2021 is er weer sprake van een positief structureel resultaat en valt het kengetal weer in categorie A.

Daarnaast is bij de beoordeling van de financiële positie het weerstandsvermogen van belang. Op basis van een bij de gemeente uitgevoerde risico-inventarisatie, is een weerstandsvermogen bepaald en gewaardeerd als "Uitstekend". UItgangspunt van ons beleid is het weerstandsvermogen op het niveau "Voldoende" te houden. Dit betekent dat de risicoreserve in 2018 kan worden verlaagd met € 5.237.809.