Toelichting MJR

Algemeen

 1. De lonen zullen als gevolg van de nieuwe CAO voor 2018 en de jaren daarna gaan stijgen. De stijging bedraagt circa € 661.000 voor het jaar 2018. Deze stijging wordt opgevangen door de inzet van de stelposten voor loon- en prijsontwikkeling. Voor 2018 resteert er nu geen saldo meer voor loon- en prijsstijgingen in de begroting.  
 2. Naast de CAO-stijging zijn ook de werkgeverslasten gestegen door een premieverhoging van het ABP. In de voorjaarsnota was hiermee nog geen rekening gehouden, terwijl daarentegen de stelpost voor loon-en prijsstijgingen wel met een bedrag van € 200.000 is vrijgevallen. De additionele werkgeverslasten zijn € 268.000 voor 2018 en volgende jaren.  
 3. Om het opleidingsniveau van personeel op het gewenste en noodzakelijke niveau te krijgen en te houden voor het goed kunnen uitvoeren van hun taken is bij de begroting van 2018 het opleidingsbudget verhoogd van 1,7% naar 2,0% van de totale loonsom. 2% is ook de algemene norm voor opleidingsbudget. Dit betekent een structurele verhoging van de opleidingsbudgetten van € 62.000.

Programma 1 Sociaal Domein

 1. Voor het doorzetten van de Huishoudelijk Hulp Toelage bij ongewijzigd beleid is een additionele, structurele last opgenomen van € 500.000. Voor 2018 is dit eenmalig voor een deel, te weten € 140.000 te dekken uit een incidenteel budget. Tegelijk met de programmabegroting 2018 zal hierover aan de Raad een B&W-voorstel ter kennisneming worden voorgelegd.
 2. De kosten voor het Werkbedrijf Arnhem (Scalabor) zijn geactualiseerd. Benadrukt wordt dat de overgang van Presikhaaf Bedrijven naar het werkbedrijf nog verder wordt uitgewerkt om de definitieve financiële implicaties te bepalen. Bij de voorjaarsnota 2017 is toegezegd het structurele effect van Beschut Werken te bepalen. Deze is vanaf 2018 ingeschat op € 388.000. Daarbij is voorlopig uitgegaan van de verplichting  om 25 werkplekken te realiseren. Voor 2018 is deze verplichting door het ministerie van SZW vastgesteld. Voor 2019 en later zijn de aantallen nog niet bekend en zullen deze mede afhangen van de koers die het nieuwe kabinet kiest. De lasten van Beschut Werk worden gedekt binnen het bestaande budget voor reïntegratie.
 1. De afschrijvingslasten Sportbedrijf zijn in de begroting met € 75.000 naar beneden bijgesteld. In de meerjarenraming was een deel van de afschrijvingslasten voor de modernisering sportparken dubbel opgenomen.
 2. De lasten van de werkbegeleiding voor Module 8 klanten blijken in praktijk lager dan verwacht. Dit komt doordat een deel van de kosten niet per persoon maar per fte worden doorbelast en niet alle mensen full-time werkzaam zijn. Daarnaast loopt het aantal personen terug door natuurlijk verloop. Dit levert in totaal een voordeel van € 40.000 op.
 3. De JOGG aanpak wordt gecontinueerd in de jaren 2018 t/m 2020. Hiervoor worden alsnog extra middelen vrijgemaakt vanuit onder andere de stelpost Armoedebeleid (€ 18.000). Daarnaast is er € 12.000 opgenomen voor subsidie aan Slachtofferhulp.

Programma 2 Ruimtelijk domein

 1. Aan het product afval kan meer compensabele BTW worden toegerekend. Analyse van de lasten maakte duidelijk dat niet voor alle posten rekening werd gehouden met het juiste bedrag aan BTW. Om de totale lastendruk voor de inwoners niet te laten stijgen is ervoor gekozen om de afvalstoffenheffing niet kostendekkend te laten zijn. Per saldo betekent dit een voordeel voor de begroting van € 10.000.
 2. Aan het product riolering is n.a.v. de wijziging van de definitie overhead in het BBV, meer overhead toegerekend. Daarnaast kan er ook meer compensabele BTW worden toegerekend door een herbeoordeling van de lasten. Per saldo kan de rioolheffing toch dalen omdat er vanaf 2018 minder rentekosten in het tarief kunnen worden meegenomen. Per saldo betekent dit een voordeel voor de begroting van € 274.000.
 3. In de begroting waren middelen gereserveerd om de reserve herstructurering woongebieden te voeden. Omdat de gewenste hoogte van deze reserve is bereikt, is deze storting niet meer nodig. Hierdoor kan een bedrag van € 175.000 structureel vrijvallen.

Programma 3 Bestuur en Veiligheid

 1. De nota integrale veiligheid is begin 2017 door uw raad vastgesteld. De bijbehorende kosten zijn verwerkt in deze begroting. Het gaat om € 160.000 aan structurele lasten en € 50.000 incidentele lasten voor 2018.

Hoofdstuk 6 Overhead

 1. De gemeente wil op een meer effectieve wijze alle belanghebbenden kunnen bereiken. Om deze wens invulling te kunnen geven is er € 50.000 structureel begroot voor multimedia communicatie.
 2. De gemeentelijke organisatie van Rheden is bezig te transformeren naar een organisatie die flexibeler en slagvaardiger optreedt en dichter bij de inwoner staat. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is er aanvullend € 90.000 structureel en € 230.000 incidenteel in de begroting opgenomen ter verbetering van de informatievoorziening. Daarnaast is er voor het jaar 2018 additionele training en opleiding nodig waarvoor we € 100.000 incidenteel in deze begroting hebben opgenomen. Deze doorontwikkeling gaat ook gepaard met organisatieveranderingen waardoor frictiekosten kunnen ontstaan. Hiervoor is € 200.000 incidenteel opgenomen voor 2018 en 2019.
 3. Om binnen een netwerkorganisatie goed te communiceren is een goed functionerend intranet onontbeerlijk. Deze zal samen met de gemeentes Arnhem en Renkum worden opgezet. Hiervoor is € 40.000 structureel begroot.
 4. Voor de samenwerking binnen de Connectie maar ook de samenwerking binnen een netwerkorganisatie is de huidige virtuele kantooromgeving binnen de gemeente Rheden niet langer toereikend. Om die reden is er samen met de Connectie en de gemeenten Arnhem en Renkum een aanbesteding gestart voor een nieuw Office pakket. Voor de implementatie hiervan in 2018 is incidenteel € 108.000 begroot.
 5. De Connectie is sinds 1 juli 2017 operationeel. Echter vergt de afwikkeling en ontvlechting van taken en verantwoordelijkheden een extra inzet van de organisatie. Om dit te kunnen realiseren is er voor personeelslasten € 30.000 incidenteel opgenomen in de begroting 2018.

Hoofdstuk 7 Algemene dekkingsmiddelen

 1. De berekende algemene uitkering voor 2021 was niet geheel juist in de voorjaarsnota verwerkt. Dit levert voor 2021 een voordeel op van € 246.000.