Voor de afvalinzameling heeft dit jaar een aanbesteding plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een stijging van de kosten met ongeveer € 150.000. Als gevolg van betere afvalscheiding verwachten wij deze kostenstijging minimaal te kunnen compenseren door lagere verwerkingskosten en hogere opbrengsten door hergebruik van grondstoffen voor een bedrag van in totaal € 150.000. De totale te dekken kosten van de afvalstoffenheffing zijn als volgt opgebouwd:

Kosten in 2017

Kosten in 2018

7.3 Afval

2.626.842

2.667.524

0.4 Overhead

42.989

47.074

0.5 Rente

-

12.151

0.64 Belastingen overig

83.397

83.397

0.8 Overige baten en lasten

-70.336

-70.336

2.1 Verkeer en vervoer

58.868

58.868

6.3 Inkomensregelingen

175.200

190.000

Btw compensatie

358.005

550.000

Totale kosten

3.274.965

3.538.678

Opbrengst heffingen

3.131.106

3.295.779

Dekkingspercentage

95,61%

93,13%

De stijging van de totale kosten ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een herberekening van de toe te rekenen Btw-kosten. Feitelijk betekent dit dat er de afgelopen jaren te weinig Btw kosten in de tariefberekening zijn meegenomen. Ook werd er in de kostenberekening van 2017 nog rekening gehouden met een stelpost (besparing) van € 140.538. In de begroting 2017 is deze stelpost vervolgens vrijgevallen en ten laste gekomen van de algemene middelen. Hierdoor zijn de kosten (op product afval) van 2018 t.o.v. die van 2017 met € 140.831 gestegen.

Het Collegebeleidsplan zet in op een daling van de lasten voor de afvalstoffenheffing met 5 %. Het tarief van het belastingjaar 2014 is hierbij de basis. Om dit doel te bereiken hebben wij tot en met het jaar 2016 de reserve afvalstoffenheffing kunnen aanspreken. Deze reserve is in het verleden gevormd vanwege voordelen op de lasten van afvalinzameling in voorgaande jaren. Hierdoor kon het tarief in 2015 dalen en is deze in 2016 slechtst licht gestegen. Voor 2017 was ogenschijnlijk sprake van een  nagenoeg kostendekkend tarief, maar daarbij waren dus niet alle kosten volledig toegerekend en is de stelpost ten laste van de algemene middelen gekomen.
Voor het belastingjaar 2018 zijn voor de kostentoerekening zoveel mogelijk dezelfde uitgangspunten gehanteerd. Wel heeft er dus een herberekening plaatsgevonden van de Btw-kosten. Daarnaast leidt de vrijval van de oorspronkelijke stelpost tot hogere via het tarief te dekken kosten.
Dit betekent dat de tarieven van huisvuilcontainers ten opzichte van het belastingjaar 2017 zullen stijgen. Om de totale lastendruk voor onze inwoners te beperken tot het inflatiepercentage kiezen we ervoor de tariefstijging voor de afvalstoffenheffing bij te stellen. Hierdoor komt het dekkingspercentage voor de afvalstoffenheffing uit op 93,13%. Aangezien de afvalstoffenheffing een tijdvakbelasting is dienen de tarieven deelbaar te zijn door twaalf (aantal maanden per jaar).

Over de voorgaande belastingjaren ziet de ontwikkeling er als volgt uit:

Afvalstoffenheffing

2014

2015

2016

2017

2018

Stijging t.o.v. 2014

Basisbedrag

23,33

22,80

23,50

25,20

25,68

140 liter container

143,18

131,36

134,41

146,16

152,16

6,27 %

180 liter container

177,44

162,49

166,02

180,12

187,56

5,70 %

240 liter container

228,85

209,20

213,07

230,64

240,12

4,92 %

Verzamelcontainer hoogbouw

143,18

131,36

134,41

146,16

152,16

6,27 %

Doel collegebeleid : - 5 %

Gemiddeld

5,79 %

Er dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde tariefstijging van 5,79 % nog niet gecorrigeerd is met de inflatie gedurende de jaren 2014 - 2018. Als de inflatie met deze tariefstijging wordt verrekend levert dit een gemiddelde tariefstijging t.o.v. 2014 van minder dan 3% op. De gewenste daling van de lasten voor de afvalstoffenheffing met 5 % is, in tegenstelling tot de rioolheffing (zie hierna), niet gehaald. Wel blijft ons tarief naar verwachting onder het provinciale gemiddelde.

De reinigingsrechten voor bedrijven stijgen ten opzichte van het vorig jaar zoals in onderstaande tabel is weergegeven. Dit is toe te wijzen aan een stijging van de kosten. Dat de stijging hoger uitvalt dan bij de afvalstoffenheffing is te verklaren uit de verdeelsleutel van de toe te wijzen kosten aan de reinigingsrechten. In het verleden zijn hierdoor de reinigingsrechten juist minder hard gestegen dan de afvalstoffenheffing. De gemeente treedt wat betreft de reinigingsrechten op als ondernemer, zodat over dit tarief nog 21% BTW berekend wordt.

Reinigingsrecht

2017

2018

Procentuele stijging

Tarief

171,48

183,24

6,98 %