De wet milieubeheer schrijft gemeenten voor een plan op te stellen voor de inzameling en het transport van afvalwater. Bij de tariefberekening heeft het geldende Gemeentelijk rioleringsplan als basis gediend. Door de gewijzigde kostentoerekening (vooral lagere rentekosten) behoeven er minder kosten te worden gedekt via de rioolheffing. Ten opzichte van het belastingjaar 2017 kunnen de tarieven daardoor met circa 1% dalen. De totale te dekken kosten van rioolheffing zijn als volgt opgebouwd:

Kosten in 2017

Kosten in 2018

7.2 Riolering

2.079.914

2.182.143

0.4 Overhead

459.092

620.000

0.5 Rente

1.805.124

800.000

0.10 Mutaties reserves

-640.000

-

0.64 Belastingen overig

125.000

125.000

2.1 Verkeer en vervoer

124.590

124.590

6.3 Inkomensregelingen

186.850

180.000

Btw compensatie

245.195

275.000

Totale kosten

4.385.765

4.306.733

Opbrengst heffingen

4.378.045

4.306.733

Dekkingspercentage

99,82%

100,00%

De daling van de totale kosten ten opzichte van 2017 wordt voornamelijk veroorzaakt door een verplichte wijziging van de wijze van toerekening van de rentekosten. Deze wijziging is al eerder beschreven in de VJN 2016 en in de begroting 2017. Tot en met 2017 rekenden we  met een rentepercentage  van ruim 4 % (dit percentage was afgeleid van de rente voor langlopende leningen). In de voorjaarsnota 2017 is deze rente bepaald op 2 %. Hierdoor kan ongeveer € 1 miljoen aan rentekosten niet meer aan de riolering worden toegerekend. Dit bedrag is ten laste van de algemene middelen gekomen.

Tegenover deze kostendaling staat een autonome kostenstijging van ongeveer € 100.000 en een verhoging van de overhead- en Btw-kosten. De stijging van de overheadkosten wordt voornamelijk veroorzaakt door een wijziging van het BBV, waardoor er meer overheadkosten mogen worden toegerekend. De stijging van de Btw-kosten wordt, evenals bij de afvalstoffenheffing, veroorzaakt door een herberekening van de toe te rekenen Btw-kosten.
Daarnaast werd er in 2017 een bedrag van € 640.000 uit de voorziening onderhoud riolering aangewend, waardoor de totale kosten in dat jaar zijn gedaald. Dit is voor 2018 niet meer mogelijk omdat het saldo van deze voorziening op het afgesproken niveau is teruggebracht (€ 1.000.000 met een bandbreedte van € 250.000)
Uiteindelijk betekent dit dat de tarieven voor de rioolheffing in 2018 ten opzichte van 2017 gemiddeld met ongeveer 1 % zijn gedaald. In de onderstaande tabel wordt de ontwikkeling van de rioolheffing in perspectief geplaatst met het Collegebeleidsplan. Net als bij de afvalstoffenheffing is bij de rioolheffing het streven om de tarieven met 5 % gedurende de collegeperiode te laten dalen. Voor de rioolheffing is dit doel (ruimschoots) gehaald.
Aangezien de rioolheffing wegens gebruik een tijdvakbelasting is dienen de tarieven deelbaar te zijn door twaalf (aantal maanden per jaar).

Rioolheffing

2014

2015

2016

2017

2018

Stijging t.o.v. 2014

Eigenaar

72,70

73,52

68,28

68,76

68,08

-6,35 %

Gebruiker

< 300 m3

128,52

129,60

121,80

122,64

121,44

-5,50 %

300 - 999 m3

363,24

366,36

344,40

346,80

343,32

-5,48 %

1000 - 9999 m3

3000,96

3026,52

2844,96

2864,88

2836,20

-5,49 %

> 9999 m3

23586,36

23786,88

22359,72

22516,20

22291,08

-5,49 %

Doel collegebeleid : - 5 %

Gemiddeld

-5,66 %

Ook hier dient opgemerkt te worden dat de gemiddelde tariefdaling van 5,66 % nog niet gecorrigeerd is met de inflatie gedurende de jaren 2014 - 2018. Als de inflatie met deze tariefstijging wordt verrekend levert dit een reële gemiddelde tariefdaling t.o.v. 2014 van 8,74 % op.